Vrijwarringsclausule

Eigendom van de website

Deze website is de homepagina van AVK Holding A/S, DK-8464 Galten, DENEMARKEN - CVR 44782510 (ondernemingsnummer) en werd gemaakt in overeenstemming met de Deense wetgeving.

Gebruik

Deze website is bedoeld als inleiding op de activiteiten van AVK Holding A/S, de dochterondernemingen en de gelieerde entiteiten. Gelieve deze Disclaimer en de Privacyverklaring te lezen voordat u deze website begint te gebruiken. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met onderstaande bepalingen en voorwaarden alsook met de Privacyverklaring.

Inhoud

 AVK Holding A/S streeft ernaar om deze website voortdurend up-to-date te houden. We wijzen echter elke aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten of omissies op of de ontoegankelijkheid van de website en kunnen de site ook te allen tijde offline halen zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van en het surfen op deze site doet u geheel op eigen risico. AVK Holding A/S garandeert geenszins dat de software die voor deze site gebruikt werd alsook de informatie, de online-applicaties of eender welke andere diensten die via deze site verstrekt worden, geen fouten bevatten of onafgebroken gebruikt kunnen worden. We streven ernaar om de bescherming tegen computervirussen, enz. up-to-date te houden, maar wijzen elke aansprakelijkheid voor aanvallen van hackers, virussen, enz. van de hand.

DISCLAIMER

DE INHOUD DIE OP DEZE WEBSITE GEPOST WORDT, WORDT 'AS IS' AANGEREIKT. AVK GROUP A/S WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES IN VERBAND MET VOORMELDE INHOUD VAN DE HAND, ONDER MEER INZAKE NAUWKEURIGHEID, STAAT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. NOCH AVK GROUP A/S, NOCH DE GELIEERDE ENTITEITEN KUNNEN AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EENDER WELKE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN EENDER WELKE INHOUD VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN VIRUSSEN, ONGEACHT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DIE INHOUD.

Links

AVK Holding A/S is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van eender welke websites waarnaar de site een link bevat en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verlies als gevolg van het vertrouwen op dergelijke websites. Links naar informatie van derden mogen niet als een onderschrijving van die informatie beschouwd worden. We kunnen niet garanderen dat deze links te allen tijde werken en we hebben geen controle over de beschikbaarheid van de gelinkte pagina's.

Opmerkingen

Alle eventuele opmerkingen die aan AVK Holding A/S overgemaakt zouden worden in verband met deze site, worden eigendom van AVK Holding A/S en kunnen zonder enige beperking gebruikt worden. Ontvangen opmerkingen zullen niet als vertrouwelijk beschouwd worden.

E-mail

Alle e-mailberichten die door AVK Holding A/S verstuurd worden en alle eventuele bestanden die samen met deze berichten verzonden zouden worden ('de verzending'), worden als vertrouwelijk beschouwd. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor de ontvanger(s) en kunnen als wettelijk beschermd en/of vertrouwelijk gelden. Als u niet de beoogde ontvanger bent van de verzending, dan mag u deze noch geheel, noch gedeeltelijk gebruiken, bekendmaken, kopiëren, verspreiden of bewaren. Als u de verzending per ongeluk ontving, gelieve de afzender hiervan dan meteen in kennis te stellen en alle kopieën van de verzending van uw computersyste(e)m(en) te verwijderen. AVK Holding A/S kent geen garanties toe omtrent de nauwkeurigheid of volledigheid van de verzending en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijzigingen die aangebracht zouden zijn, nadat de afzender de verzending verstuurde. Elke mening die er in de verzending verwoord zou zijn, kan ten persoonlijke titel door de auteur geuit zijn, hoeft niet per se de mening van AVK Holding A/S te weerspiegelen en kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Wachtwoordbescherming

Sommige pagina's van www.avkvalves.com en gekoppelde sites kunnen beschermd blijken door een wachtwoord. AVK Holding A/S behoudt zich het recht voor om de registratie van eender welke gebruiker te weigeren. AVK Holding A/S behoudt zich in het bijzonder het recht voor om bepaalde websites te onderwerpen aan registratie, ook al waren die voordien vrij toegankelijk. AVK Holding A/S heeft het recht om de gebruiker de toegang tot het met een wachtwoord beschermde gedeelte van de site te ontzeggen door zijn gebruikersgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te blokkeren. Het kan dit op eender welk moment doen en zonder dat het hiervoor enige reden hoeft op te geven, met name wanneer de gebruiker:

  • gebruikmaakt van valse informatie om zich te registreren;
  • een inbreuk pleegt op toepasselijke wetten bij het zich toegang verschaffen tot of gebruikmaken van de website van AVK Holding A/S;
  • de website gedurende langere tijd niet meer gebruikte.

Registratie

Bij zijn registratie dient de gebruiker correcte informatie te geven. De gebruiker moet erop toezien dat gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle transacties en andere activiteiten die met zijn gebruikersgegevens verricht worden. Op het einde van elke online-sessie moet de gebruiker uitloggen van de websites die met een wachtwoord beschermd zijn. Als en voor zover de gebruiker weet zou krijgen van enig misbruik dat er door derden gemaakt zou worden van zijn gebruikersgegevens, dient hij AVK Holding A/S hiervan meteen schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen. De gebruiker mag te allen tijde schriftelijk verzoeken om zijn registratie te beëindigen, voor zover een juiste uitvoering van de contractuele betrekkingen hierdoor niet belemmerd wordt. In voorkomend geval zal AVK Holding A/S alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker verwijderen, zodra deze gegevens niet langer vereist zijn.

Updates

AVK Holding A/S behoudt zich het eenzijdige recht voor om de Wettelijke Vermeldingen, Disclaimer en Privacyverklaring te allen tijde bij te werken of te wijzigen. Alle dergelijke updates, wijzigingen, aanpassingen en veranderingen gelden als bindend voor alle gebruikers en browsers van deze website en zullen hier ook gepost worden.
Keuze van rechtstelsel en plaats van uitvoering De Disclaimer & Wettelijke Vermeldingen worden beheerst door het Deense recht met uitzondering van zijn collisieregels. Elk eventueel geschil dat er zou voortvloeien uit of dat verband zou houden met deze Wettelijke Vermeldingen, de Disclaimer of de Privacyverklaring en dat niet in der minne geregeld zou kunnen worden, zal beslecht worden door de Deense rechtbanken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle materialen op deze website zijn onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten krachtens nationale en internationale wetten. Namen, iconen en logo's op deze website zijn beschermd door handelsmerken of handelsnamen. Niets van wat deze website bevat, mag beschouwd worden als iets wat een licentie of gebruiksrecht ten aanzien van een op de website getoond handelsmerk toekent, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van AVK Holding A/S. Het staat u vrij om materiaal te downloaden dat op deze website getoond wordt, maar dan wel uitsluitend voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechtvermeldingen respecteert en intact laat. Wat u niet mag doen, is de inhoud van deze website, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten en videobeelden, op eender welke manier reproduceren, kopiëren, heruitgeven, uploaden, posten, doorsturen of verdelen voor openbaar of commercieel gebruik of communicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AVK Holding A/S.