Privacyverklaring

Versie 1.0: 25 mei 2018

Deze privacyverklaring beschrijft hoe AVK Belgium (hierna 'wij', 'onze' of 'ons') persoonsgegevens verwerkt.

Wij respecteren uw privacy. Of u nu een terugkerende klant bent of gewoon onze website aan het bekijken bent, we willen dat u zich goed voelt bij ons privacybeleid en de veiligheidsmaatregelen die we treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Om die reden leggen we de lat op het vlak van gegevensbescherming hoog. Als u ons uw persoonsgegevens bezorgt of als we persoonsgegevens over u verzamelen uit andere bronnen, dan zullen we die in overeenstemming met deze verklaring behandelen. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring volledig door te nemen.

Algemene beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

 Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op de juiste manier en met een passend niveau van gegevensbescherming verwerkt worden, hebben we de volgende verwerkingsprincipes geïmplementeerd:

 • Persoonsgegevens worden op een wettelijke, billijke en transparante manier verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor gespecificeerde, uitdrukkelijk vermelde en gewettigde doeleinden en worden niet verder verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met deze doeleinden.
 • Bij het verzamelen van de persoonsgegevens zullen we ons beperken tot wat gepast, relevant en nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor de gegevens in kwestie verwerkt worden.
 • Persoonsgegevens moeten correct zijn en zullen, waar nodig, up-to-date gehouden worden. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens zullen gecorrigeerd of gewist worden of hun verdere verwerking zal opgeschort worden.
 • Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig, in een vorm die de identificatie van de betrokkenen mogelijk maakt, en voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld werden of waarvoor ze verder verwerkt worden.
 • Persoonsgegevens zullen verwerkt worden op een manier die de gegevens van een afdoende bescherming verzekert.

We zullen u altijd informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we een gewettigde reden zouden hebben om dat niet te doen.

Soorten gegevens

Wanneer u met ons in zee gaat, zullen we uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen en verwerken.

Sommige persoonsgegevens moeten we verwerken om u de diensten te kunnen leveren waarom u ons verzocht hebt, en sommige persoonsgegevens kunt u vrij kiezen om al dan niet met ons te delen.

We zullen gegevens voornamelijk in de volgende situaties verwerken:

i) wanneer u onze websites bezoekt, bv. wanneer u naar onze website surft, wanneer u een formulier invult, wanneer u meewerkt aan een onderzoek of wanneer u deelneemt aan een enquête;

ii) wanneer we gegevens voor marketingdoeleinden verwerken, met inbegrip van wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer we nieuwsbrieven naar onze klanten versturen;

iii) wanneer u deelneemt aan een event, een handelsbeurs, enz., en wanneer u contact met ons hebt vóór, tijdens of na het event, bv. in het kader van een vraag of een verkoop;

iv) wanneer u klant bij of leverancier van ons bent. We verwerken de volgende soorten gegevens over u, al naargelang de categorie waartoe u behoort (zie hierboven):

Categorie  Persoonsgegevens 
 Websitebezoekers
 • IP-adres en MAC-adres (afhankelijk van het type toestel dat u gebruikt)
 • Bezoekersgeschiedenis en -gedrag, bv. de pagina's die aangeklikt werden, de tijd gedurende welke een pagina bekeken werd, enz
 • Via de website en andere kanalen verstuurde verzoeken en antwoorden ontvangen per e-mail, enz.
 • Als u ons informatie bezorgde door gebruik te maken van een formulier, waaronder gegevens zoals een naam, e-mailadres, land van verblijf, interessegebied, de onderneming of organisatie waarvoor u werkt of die u op een andere manier vertegenwoordigt;
 Marketing
 • Naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, functietitel, interessegebied;
 • Onderneming of organisatie waarvoor u werkt of die u op een andere manier vertegenwoordigt;
 • Informatie over gegeven toestemmingen voor marketingdoeleinden of een opt-out die door bestaande klanten bezorgd werd;
 • Opvolging van de verwerking van ontvangen elektronische marketing, bv. of het bericht geopend werd, hoelang het bericht bekeken werd, welk deel van het bericht en welke links er aangeklikt werden, enz.;
 Evenementen en   handelsbeurzen
 • Naam, functietitel, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Interessegebieden;
 • Onderneming of organisatie waarvoor u werkt of die u op een andere manier vertegenwoordigt;
 • Deelname aan handelsbeurzen en events;
 Klanten/leveranciers
 • Naam, functietitel, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Interessegebieden;
 • Onderneming of organisatie waarvoor u werkt of die u op een andere manier vertegenwoordigt;
 • Deelname aan handelsbeurzen en events;
 • Geschiedenis van uw interactie met ons, inclusief eerder gevoerde e-mailcommunicatie;
 • Aan ons bezorgde gegevens.

Over het algemeen zullen we geen speciale categorieën van persoonsgegevens (bijzondere persoonsgegevens) over u verwerken, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven zou hebben of tenzij we daar wettelijk toe verplicht zouden zijn.

Doeleinden van de verwerking en wettelijke basis

 We zullen uw persoonsgegevens alleen voor gewettigde doeleinden verwerken en we zullen uw persoonsgegevens normaal gezien uitsluitend verwerken, als een of meerdere van de volgende criteria van toepassing zijn:

 • De verwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking is nodig om één van onze wettelijke verplichtingen na te komen;
 • De verwerking is nodig voor de door ons of door een derde nagestreefde gerechtvaardigde belangen en een dergelijke verwerking wordt niet als schadelijk beschouwd;
 • U hebt uw toestemming gegeven voor een dergelijke verwerking.

Over het algemeen geldt dat we ons bij het bepalen van de wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens in verband met contactpersonen bij onze klanten/leveranciers, laten sturen door het afwegen van de gewettigde belangen die wij nastreven in onze zakelijke relatie met u tegen uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zijn van mening dat dit niet schadelijk is voor u als betrokkene, aangezien we alleen elementaire contactgegevens van u registreren in verband met de organisatie waarvoor u werkt en omdat we deze gegevens verwerken om u en uw werkgever een bepaalde dienst te kunnen verlenen.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 Om u de producten, diensten en informatie te kunnen bezorgen, waarom u ons hebt verzocht;

Om u nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal te kunnen toesturen, inclusief enquêtes;

Voor het beheer van onze zakenrelaties en om over overeenkomsten te kunnen onderhandelen en deze te kunnen uitvoeren;

Voor de algemene service en ondersteuning die we onze klanten bieden;

Om onze klanten nog beter te begrijpen, om te achterhalen hoe onze diverse diensten, met inbegrip van websites, applicaties en producten, gebruikt worden en om deze te kunnen evalueren en verbeteren;

Om met u te kunnen communiceren over tal van kwesties;

Om aan eender welke wettelijke verplichting tegemoet te komen.

Cookies

Op onze websites of applicaties maken we gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we u graag naar onze cookieverklaring die u onderaan onze website kunt vinden. Gegevens die via het gebruik van cookies verzameld worden, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor de exploitatie, de verbetering en de optimalisering van de prestatie van de website, de ervaring van de gebruiker met de website en de diensten die we via deze weg aanbieden;
 • Voor het verrichten van klanten- en gebruikersanalyses en -segmenteringen om onze gebruikers – waaronder u – nog beter te kunnen begrijpen, hen nog beter van dienst te kunnen zijn en hen maatwerk te kunnen bieden;
 • Voor statistische doeleinden.

Lees onze Cookie Policy.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Uw gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Bronnen

Persoonsgegevens worden rechtstreeks van u verzameld, met inbegrip van eventuele verzoeken die u of de onderneming die u vertegenwoordigt, per telefoon, e-mail, op handelsbeurzen, via ingediende orders, enz. zou formuleren. Verder worden er ook gegevens ontvangen via onze website, bv. via cookies en formulieren.

Intrekking van toestemming

Als de verwerking gebaseerd is op toestemming, dan hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal echter geen invloed hebben op de gegevens die al verwerkt of overgemaakt werden, voordat de toestemming werd ingetrokken.

Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens

 We beperken de bekendmaking en overdracht van uw persoonsgegevens aan ontvangers (natuurlijke of rechtspersonen, openbare instanties, agentschappen of andere, aan wie de persoonsgegevens onthuld worden) tot een minimum en zorgen daarbij voor een gepaste mate van gegevensbescherming.

 • Onder de volgende omstandigheden kunnen we persoonsgegevens bekendmaken aan of ter beschikking stellen van ontvangers:
 • Ontvangers die namens ons diensten verstrekken, zoals o.a. hosting, cloud computing, IT-ondersteuning, marketingdiensten, administratieve diensten, opleidingsdiensten of andere vormen van gegevensverwerking. Zulke ontvangers zullen de persoonsgegevens uitsluitend mogen verwerken conform onze instructies en onze samenwerking zal daarbij beheerst worden door een schriftelijke gegevensverwerkersovereenkomst;
 • Om onze verplichting na te komen om aan u als klant goederen te leveren, met inbegrip van het verstrekken van relevante informatie aan onze subleveranciers, waaronder andere ondernemingen die deel uitmaken van onze groep;Om onze wettelijke rechten te bepalen, uit te oefenen en te verdedigen;
 • Indien u vooraf uw toestemming gaf voor de bekendmaking van persoonsgegevens aan een ontvanger;
 • In het geval van een fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van alle of eender welk deel van onze activa of aandelen;
 • Zoals uiteengezet in onze cookieverklaring (zie hierboven).

Als de ontvanger van de persoonsgegevens gevestigd is in een land buiten de EU/EER dat geen gepast niveau van gegevensbescherming biedt, dan zullen wij uw persoonsgegevens alleen overdragen aan een dergelijke ontvanger na het sluiten van een schriftelijke overdrachtsovereenkomst die gebaseerd is op de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of een soortgelijke goedgekeurde beschermingsregeling.

Bewaringstermijn

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en nodig is voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. De bewaringstermijn hangt daarbij af van het type persoonsgegevens, de doeleinden en het toepasselijke recht en varieert bijgevolg.

Na afloop van voormelde bewaringstermijn of wanneer u ons vraagt om dat te doen, zullen wij de persoonsgegevens wissen, tenzij er wettelijke of reglementaire vereisten zouden zijn die ons ertoe zouden verplichten om uw persoonsgegevens te bewaren.

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, hebben we gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen, zodat we u een mate van bescherming kunnen bieden die strookt met de risico's die met de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens gepaard gaan. Daarbij hielden we ook rekening met de recentste ontwikkelingen en de kosten die met het implementeren van zulke maatregelen gepaard gaan.

Na de evaluatie van het risico hebben we maatregelen genomen, die tot doel hebben persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, vervalsing, ongeoorloofde bekendmaking of raadpleging, met name wanneer de verwerking de verzending van persoonsgegevens via een netwerk omvat, alsook tegen elke andere onwettige vorm van verwerking.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage in de gegevens die over u verwerkt worden, onder voorbehoud van bepaalde wettelijke uitzonderingen, en u kunt bezwaar maken tegen de verzameling en verdere
verwerking van uw persoonsgegevens. Verder hebt u het recht om uw persoonsgegevens, indien nodig, te corrigeren en het staat u tevens vrij om ons te vragen de verwerking ervan te beperken.

Van onze kant zullen wij alle informatie die onjuist of achterhaald zou blijken, deleten of corrigeren.

Als u ons een schriftelijk verzoek hiertoe toestuurt, zullen we uw persoonsgegevens ook zo snel mogelijk wissen, tenzij er een wettelijke basis zou bestaan voor de verdere verwerking ervan, bv. als de verwerking nodig zou blijken om een wettelijke aanspraak vast te stellen, een vordering in te stellen of ons tegen een claim te verweren, of voor de uitvoering van een contract met u of de onderneming of organisatie waarvoor u werkt of die u op een andere manier vertegenwoordigt.

Gelieve contact met ons op te nemen via de hieronder verstrekte contactinformatie, mocht u een van voormelde rechten willen uitoefenen.
Gelieve ons daarbij alle relevante informatie te bezorgen om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek, met inbegrip van uw volledige naam en e-mailadres, zodat we u kunnen identificeren. We zullen dan zo snel mogelijk aan uw verzoek tegemoetkomen en dat uiterlijk binnen de termijn van een maand.
Als u het niet eens bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook een klacht indienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Links naar andere websites en soortgelijke elementen

Onze websites kunnen links naar andere websites of naar geïntegreerde sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere ondernemingen (derde websites), noch voor de praktijken van dergelijke ondernemingen met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens. Wanneer u derde websites bezoekt, doet u er bijgevolg goed aan om er de verklaring van de eigenaars inzake de bescherming van persoonsgegevens op na slaan, alsook andere relevante verklaringen.

Wijzigingen

Het staat ons vrij onze Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen. De aldus aangepaste Privacy- en Cookieverklaring zal dan van toepassing zijn op uw verdere gebruik van de website en ons gebruik van persoonsgegevens. We verzoeken u dan ook vriendelijk om regelmatig onze Privacy- en Cookieverklaring na te kijken.

Contact

Mocht u verder nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of mocht u eender welke van uw rechten willen uitoefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@avkvalves.be.

AVK Belgium nv, Zoomstraat 6A, 9160 Lokeren, België