AVK Belgium NV

Duurzaamheid

De AVK Group erkent duurzaamheid als een vitaal en belangrijk element. Met een duidelijke, wereldwijde ingevoerde bedrijfsvoering doen we ons uiterste best om ons hier te onderscheiden.

Als internationaal georiënteerd bedrijf erkennen wij het mogelijke gevaar op het milieu. Als gevolg daarvan, zijn wij vastbesloten om deze impact tot een minimum te beperken. Al onze productiebedrijven over de hele wereld zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 met betrekking tot milieubeheer en de meeste van hen zijn ook gecertificeerd volgens OHSAS 18001, de internationale standaard voor de gezondheid, veiligheid en milieu.

In onze productie

Wij zijn ons bewust van het belang van het verminderen van het verbruik van elektriciteit, omdat dit helpt de uitstoot van CO² te verminderen. We zijn ons ook bewust van het feit dat schoon water een schaars goed is. Daarom hanteert de AVK Group een aantal zeer strenge doelstellingen voor onze productiebedrijven wat betreft het elektriciteits-en waterverbruik. Daarom spannen al onze bedrijven zich in om het verbruik van elektriciteit en water te verminderen, met als bijkomend voordeel een directe kostenbesparing.

Iedere AVK werknemer wordt gestimuleerd om verbeteringen aan te brengen in onze productie, die het milieu ten goede komen. We richten ons niet enkel en alleen op de activiteiten en processen in onze eigen productiebedrijven, maar ook op het gedrag en het bedrijfsmodel van onze toeleveranciers.

Onze zakenpartners

De AVK Group heeft een aantal normen opgesteld waaraan leveranciers moeten voldoen om een gecertificeerde leverancier van de AVK Group te kunnen zijn. Daarom, is het van vitaal belang voor de AVK Group om duurzaamheid in de hele logistieke keten te verwezenlijken. Dit in een wereld die verder globaliseert, wat resulteert in toenemende zakelijke relaties tussen landen en culturen. Het is voor ons belangrijk dat we werken met partners die onze normen als standaard hanteren in hun productieproces.

Wij zoeken partners met hoge ethische waarden en die zich sterk betrokken voelen bij het voldoen aan de internationale wetgeving op het gebied van arbeid. We respecteren alle restricties op kinderarbeid en we accepteren geen enkele vorm van discriminatie.

Mondiaal verdrag

Erkenning van de Global Compact Principles Verenigde Naties

De AVK Group onderschrijft het Global Compact van de Verenigde Naties. Het Global Compact definieert tien principes of kernwaarden die wereldwijd worden geaccepteerd.

Het Global Compact vraagt ondernemingen om, binnen hun invloedssfeer, kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en de bestrijding van corruptie te omarmen, te ondersteunen en uit te voeren:

Mensenrechten

Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen

Principe 2: bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten

Arbeidsomstandigheden

Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven

Principe 4: de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid

Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid

Principe 6: de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep

Milieu

Principe 7: bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen

Principe 8: initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen

Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

Anti-corruptie

Principe 10: bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping